Informacja o zasadach przetwarzania danych

  1. Sądecka Biblioteka Publiczna jako administrator danych informuje, że dane osobowe czytelników będą przetwarzane w celach korzystania z zasobów biblioteki oraz w celach statystycznych,
  2. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie,
  3. W sprawach spornych czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług i zbiorów bibliotecznych i odbywa się na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 roku /Dz. U. z 2018 roku poz. 574 oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej /Dz. U z 2016 roku poz. 1068 ze zmianami,
  5. Dane będą przetwarzane i przechowywane:
   – czytelnicy aktywni, tak długo, jak będą korzystać z usług bibliotecznych
   – czytelnicy nieaktywni – do czasu przedawnienia wierzytelności wynikających z niezwrócenia materiałów bibliotecznych
   – czytelnicy nieaktywni, rozliczeni z biblioteką – 3 lata
  6. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych – Artur Franczak,
   e-mail: iod@sbp.nowysacz.pl

Informacja o zasadach przetwarzania danych
z zastosowaniem monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu (SBP w Nowym Sączu), ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie SBP w Nowym Sączu.
 3. W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane na terenie SBP w Nowym Sączu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia przez Administratora oraz ochrony jego praw oraz:
  • art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach – Dz. U z 2018 r. poz. 574
   z późn. zm.,
  • § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
  • art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
  • art. 22 ² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
 4. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek – pomieszczenia biblioteki (korytarz parter, korytarz I piętro, wypożyczalna oraz czytelni Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu, ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz.
 5. Strefy monitorowane zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich tabliczek informacyjnych. „UWAGA Obiekt monitorowany”.
 6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. SBP w Nowym Sączu dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia.
 9. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Dostęp do danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu mają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora.
 11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sbp.nowysacz.pl.
 12. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.