Regulamin świadczenia usługi Newslettera Bibliotecznego

Regulamin określa zasady realizacji Usługi subskrypcji informacji o istotnych wydarzeniach w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Szujskiego w szczególności organizowanych konkursach, wydarzeniach, imprezach, spotkaniach autorskich, tzn. dostarczania Newslettera Bibliotecznego.

Zasady świadczenia Usługi

 1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.
 2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych adresy e-mail.
 3. Usługa jest świadczona wyłącznie subskrybentom, czyli osobom które:
  1. podały swój adres e-mail w formularzu dostępnym na stronie biblioteki (www.sbp.nowysacz.pl),
  2. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
  3. wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
  4. zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez kliknięcie „Zapisz” obok pola służącego do podania adresu e-mail,
 4. Realizacja Usługi odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez subskrybenta adres e-mail,
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

Reklamacje

 1. Subskrybent jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie biblioteki. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.

Zrezygnowanie z Usługi

 1. Subskrybent może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie biblioteki. Usunięcie adresu e-mail z bazy subskrybentów nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi określonej niniejszym Regulaminem, tj. przesyłaniem informacji o istotnych wydarzeniach w Sądeckiej Bibliotece Publicznej.
 3. Usługodawca informuje, że w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonej usługi, powierzył dane osobowe – w zakresie adresu e-mail firmie FreshMail Sp. z o.o.
 4. Dane są przetwarzane za zgodą Użytkownika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dane będą przetwarzane tylko i wyłączenie w okresie świadczenia usługi. Po zakończenia świadczenia usługi Administrator Danych usunie wszystkie dane osobowe Użytkowników.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Użytkownik powinien wysłać wiadomość do Inspektora Ochrony Danych przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie biblioteki lub bezpośrednio na adres e-mail: iod@sbp.nowysacz.pl.
 6. Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego nie przewiduje udostępniania danych Użytkowników innym krajom.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2022 r. i jest dostępny pod adresem https://www.sbp.nowysacz.pl/regulamin-newslettera/
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail.